Fundació Miró


Licitacions: Perfil del contractant


Benvinguts al Perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació municipal, i d'acord amb l'article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta nova secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació d'aquest organisme autònom de l'Ajuntament de Palma , inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Dades de contacte:
Departament d'Administració
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
C. Saridakis, 29 - 07015 - Palma
Tel. 971 701420 - Fax 971 702102

* Entitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
* Òrgan de contractació: Comissió de Govern
* Dependència que tramita l'expediente: Dept. Administració