Publicat: 8/02/2017

Resultat definitiu de la fase de concurs

La comissió seleccionadora ha valorat i resolt les al·legacions presentades. Es publica el resultat definitiu de la fase de concurs de la plaça de Tècnic de Grau Superior de Conservador/a del Departament de Col·leccions, així com el llistat d’aprovats amb la puntuació definitiva de la fase d’oposició i concurs en el document adjunt.

Puntuació definitiva plaça conservadora

D_670.pdf
Descàrrega

Publicat: 1/02/2017

Resultat provisional de la fase de concurs

La comissió seleccionadora ha baremat els mèrits dels aspirants a la plaça de Tècnic de Grau Superior Conservador/a del Departament de Col·leccions de la Miró a Mallorca Fundació.

La puntuació d’aquesta fase es publica en el document adjunt.

Els/les aspirants disposen de tres (3) dies hàbils (el dissabte es considera inhàbil) per a presentar al·legacions. El termini finalitza el dilluns 6 de febrer de 2017 a les 14 h.

Resultat provissional plaça conservadora

D_669.pdf
Descàrrega

Publicat: 19/01/2017

Valoració final de la fase d’oposició

La comissió seleccionadora ha valorat la tercera prova de la fase d’oposició i, un cop finalitzada aquesta prova, dóna fi a la fase d’oposició. La puntuació d’aquesta fase es publica en document adjunt.

Els/les aspirants disposen de cinc (5) dies hàbils (el dissabte es considera inhàbil) per a presentar al·legacions. El termini finalitza el divendres 27 de gener de 2017 a les 14 h.

Valoració fase oposició

D_658.pdf
Descàrrega

Data de publicació: 11 de gener de 2017

Resultats de la tercera prova del concurs-oposició

La comissió seleccionadora ha procedit a l’avaluació de la tercera prova del concurs-oposició per a la plaça de conservador/a, i ha aprovat la qualificació d’aquesta, que s’adjunta en document annex.

Les aspirants disposen de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de publicació d’aquest anunci (el dissabte es considera inhàbil) per a la presentació d’al·legacions. El termini finalitza el dilluns 16 de gener de 2017 a les 14 h.

Resultats tercera prova

D_656.pdf
Descàrrega

Data de publicació: 25 de novembre de 2016

Resultats de la segona prova del concurs-oposició

La comissió seleccionadora, reunida en el procés de selecció de la plaça oferta de Conservador/a a la Miro Mallorca Fundació amb data de 25 de novembre de 2016, ha resolt sobre la primera fase de prova d’accés realitzada el dia 26 de setembre de 2016.

Els resultats es publiquen en el document adjunt.

Tal i com estableixen les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils des de dilluns 28 de novembre per a la presentació d’al·legacions a les valoracions de la segona prova de la plaça de Conservador/a.

D’altra banda, es convoca als aspirants a la realització de la tercera prova establerta en les bases del concurs el pròxim dia 21 de desembre de 2016 a les 9:30 hores a la Miro Mallorca Fundació.

Valoracio-definitiva-segona-prova-conservadora

Valoracio-definitiva-segona-prova-conservadora.pdf
Descàrrega

Data de publicació: 16 de novembre de 2016

Resultats de la pimera prova

La comissió seleccionadora, reunida en el procés de selecció de la plaça oferta de Conservador/a a la Miro Mallorca Fundació amb data de 16 de setembre de 2016, ha resolt sobre la primera fase de prova d’accés realitzada el dia 12 de setembre de 2016.

Els resultats es publiquen en el document adjunt.

Tal i com estableixen les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils des de dilluns 19 de setembre per a la presentació d’al·legacions a les valoracions de la primera prova de la plaça de Conservador/a.

D’altra banda, es convoca als aspirants a la realització de la segona prova establerta en les bases del concurs el pròxim dia 26 de setembre de 2016 a les 9:00 hores a la Miro Mallorca Fundació. El dia següent, 27 de setembre de 2016 es convocarà als aspirants a les 9:00 hores per tal d’iniciar la lectura de les proves, en sessió pública, a la Miro Mallorca Fundació davant la comissió seleccionadora.

Valoracio-primera-prova-conservadora

Valoracio-primera-prova-conservadora.pdf
Descàrrega

Publicat: 8 de novembre de 2016

CONVOCATORIA

La Comissió de Govern de la Miro Mallorca Fundació, en sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord d’esmenar i
corregir la publicació de l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de
tècnic de grau superior conservador/a del departament de col·leccions de la Miro Mallorca Fundació, ja que hi havia una
contradicció entre les bases i l’annex III – autovaloració.

Havent-se advertit algunes errades materials, a l’annex III. Fase de concurs. Autovaloració de mèrits de la convocatòria i bases per a la
selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Miro Mallorca Fundació,
publicat en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, i d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la seva correcció.

Les esmenes es poden consultar al BOIB núm. 137, de 29 d’octubre de 2016:

versió en pdf
versió en html

Publicat: 20 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la resolució de les al·legacions a la relació d’admesos i exclosos en aquest procés i publicar la relació definitiva.

També acordà fixar per a dia 12 de setembre la data per a la realització del primer exercici. Tindrà lloc a les 10:00 del matí a la biblioteca de la Fundació.

S’adjunta extracte de l’acta.

Publicat: 1 de juliol de 2016

La comissió seleccionadora acordà la publicació de la relació provissional d’admesos i exclosos en aquest procés. Els sol·licitants tenen tres dies hàbils per a la presentació d’al·legaciones.

La relació s’adjunta en format pdf.

Publicat: 7 de juny de 2016

La Comissió de Govern de la Miro Mallorca Fundació, en sessió ordinària del passat dia 3 de juny de 2016 va acordar la modificació de les bases de la convocatòria, que han estat publicades al BOIB:

Versión en html
Versión en pdf

Publicat: 19 de maig de 2016

La Comissió de Govern de la Miro Mallorca Fundació, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar la convocatòria de proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior conservador/a (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al butlletí oficial de les Illes Balears de dia 19 de maig de 2016:

Versió en html
Versió en pdf

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 8 de juny de 2016.

S’informa als aspirants que, malgrat no disposar del calendari del procés seleccionador, els exercicis no s’iniciaran abans de dia 1 de setembre de 2016.

Valoracio-primera-conservadora

Valoracio-primera-conservadora.pdf
Descàrrega

Valoracio-primera-conservadora

Valoracio-primera-conservadora.pdf
Descàrrega

Extracte-acta-conservadora

Extracte-acta-conservadora.pdf
Descàrrega

Relacio-definitiva-admesos-exclosos-conservadora

Relacio-definitiva-admesos-exclosos-conservadora.pdf
Descàrrega

Relacio-provissional-admesos-exclosos-conservadora

Relacio-provissional-admesos-exclosos-conservadora.pdf
Descàrrega
* * *