Beques

Beca Pilar Juncosa a un projecte d’Educació Artística 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada amb 4.000 €.

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
educacio@miromallorca.com

El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació.

El projecte es realitzarà a la Fundació.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.

En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.

b) Fotocòpia del DNI, el passaport o la carta de nacionalitat de cada participant.

c) Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació.

d) Un projecte, proposta o memòria en què s’han d’argumentar els fonaments, els objectius, els continguts, la metodologia, el públic objectiu, el cronograma previst, els terminis d’execució i el sistema d’avaluació, com també una previsió de pressupost.
El document ha de tenir un màxim de 20 folis.

e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de 2022. Formulari d’inscripció.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del premi i les beques convocats, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents Bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS
S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50% restant, en finalitzar l’execució del projecte.
A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.

En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat estarà obligat a retornar l’import entregat per la Fundació.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
En funció de la programació de la Fundació es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir que es comuniqui la concessió del premi o la beca.

Per motius de programació interna els terminis d’execució poden variar, sempre que les dues parts hi estiguin d’acord.

El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte.

En el termini d’un mes a partir de la data de finalització del projecte, la persona guardonada haurà d’entregar una memòria completa del treball realitzat.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s hauran de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic denominat “Ideari artístic” del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Proteccio-de-dades

protecci-de-dades.pdf
Descàrrega

Fulletó Premis i beques 2022

cat_premis-i-beques-2022-1.pdf
Descàrrega