Beca Pilar Juncosa d'Investigació sobre Miró i el seu context artisticocultural 2022

Contacte

Biblioteca i arxius
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
biblioteca@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotada amb 5.000 €.

La Fundació té, entre els seus objectius fundacionals, el suport i la promoció de treballs d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró.

Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada pels nostres fons documentals.

Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de la institució esmentada.

Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat.

La Fundació designarà una persona encarregada del seguiment del treball.

La Fundació es reserva el dret de presentació del treball guanyador i de la seva possible publicació, sempre de mutu acord amb l’autor.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.

En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.

Es valorarà acreditar la relació amb algun grup d’investigació vinculat a una universitat o a algun centre d’investigació i/o una carta de presentació del candidat per part d’un investigador de mèrit reconegut o d’una persona amb prestigi a l’àmbit acadèmic o museístic.

b) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.

c) Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten guardonats.

d) Projecte, proposta o memòria explicativa del projecte en què s’exposin el tema, l’interès i els motius de la investigació; els objectius, el cronograma de les fases d’execució i les fonts museogràfiques, documentals i bibliogràfiques que hom preveu consultar. El document pot tenir un màxim de 20 folis.

e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de 2022. Formulari d’inscripció.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents Bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS
S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50% restant per a la seva execució, un cop finalitzada la investigació i després de la revisió per part del tutor. Si el dictamen és desfavorable, no s’efectuarà el segon pagament del premi.

A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció establerta per a cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.

En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a tornar l’import entregat.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació de la concessió de la beca.

El guardonat en pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret de publicació, edició i difusió del treball de l’autor.

Una vegada seleccionat, l’autor ha de presentar un informe quadrimestral en format Word que expliqui amb exactitud el desenvolupament de la investigació, com també qualsevol modificació respecte del projecte presentat inicialment.

L’assaig definitiu ha de suposar una autèntica contribució al coneixement de Joan Miró o del seu context artístic i cultural, i ha d’estar fonamentat, redactat i presentat de forma acadèmica.

La memòria, juntament amb el projecte, passarà a formar part dels arxius de la Fundació.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic denominat “Ideari artístic” del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

 

Proteccio-de-dades

protecci-de-dades.pdf
Descàrrega

Fulletó Premis i beques 2022

cat_premis-i-beques-2022-1.pdf
Descàrrega