Beques

Beques de Formació per a participar als Cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró 2022

Dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca convoca dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza cada estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.

Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 1.500 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.

Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos.

La programació dels cursos es publicarà a partir del mes d’abril a www.miromallorca.com.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.

En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.

b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.

c) Currículum del participant. Se’n podrà sol·licitar acreditació.

d) Carta de motivació on s’ha d’indicar el motiu de l’opció elegida.

e) Dossier explicatiu dels projectes artístics més rellevants realitzats, amb un màxim de 10 fotografies i 20 folis.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de 2022. Formulari d’inscripció.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar deserta la categoria.

El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes Bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i a diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS
Als guardonats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50% restant, en iniciar-se el curs.

A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar a qualsevol publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.

En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a retornar l’import entregat.

EXECUCIÓ
En funció de la programació de la Fundació Miró Mallorca es determinaran les dates concretes per a realitzar el curs.

La programació dels cursos es publicarà al web de la Fundació, i pot estar subjecta a canvis aliens a la institució.

Si l’artista guardonat no pot assistir a un curs l’any següent de la concessió de la beca per motius justificats, es podrà ajornar un any més com a màxim.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s hauran de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic denominat “Ideari artístic” del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades.

Proteccio-de-dades

protecci-de-dades.pdf
Descàrrega

Fulletó Premis i beques 2022

cat_premis-i-beques-2022-1.pdf
Descàrrega