Beques de residència artística a altres centres

2 Beques de residència artística a la Casa de Velázquez (Madrid) i 1 a la Slade School of Fine Art (Londres)

Beques

Beques de residència artística a altres centres 2022

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

2 BEQUES DE RESIDÈNCIA A LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID

Cada beca està dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.

La Casa de Velázquez proporciona allotjament per ús individual a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.
(més informació a: www.casadevelazquez.org)

Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

1 BECA DE RESIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ A THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, UNIVERSITY COLLEGE, LONDRES

Dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc., a Londres.

L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.
(més informació a: www.ucl.ac.uk/slade)

© Fotografia Casa de Velázquez

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic. Cal adjuntar-hi, i enviar-ho a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.

En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.

b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.

c) Currículum de l’autor o els autors. Se’n podrà sol·licitar acreditació.

d) Projecte, proposta o memòria en què s’indiqui el motiu de l’opció elegida i les dates preferides, a més d’un dossier explicatiu del projecte i un màxim de 10 fotografies que mostrin la trajectòria artística del candidat (aquest document ha de tenir un màxim de 20 folis).

e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

Els qui optin a la Beca de l’Slade School of Fine Art han de presentar el seu projecte també en anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de 2022. Formulari d’inscripció.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar deserta la categoria.

El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes Bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web, com també en diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS
Als becats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50% restant, en iniciar-se l’estada.

A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar, a qualsevol exposició i difusió pública del material creat, que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.

En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat haurà de tornar l’import entregat.

The Slade School of Fine Art, Londres

EXECUCIÓ
En funció de la programació de La Casa de Velázquez o The Slade, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir que es comuniqui la concessió de la beca.

Per motius de programació interna de les institucions, els terminis d’execució podran variar, si les dues parts hi estan d’acord.

El guardonat pot presentar una sol•licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

En el termini d’un mes a partir de la data d’acabament de l’estada, la persona guardonada haurà de entregar una memòria completa del projecte realitzat, amb una carta en què el director del centre o la persona responsable avaluï el treball efectuat.

Si l’artista realitza estampacions, la Fundació n’haurà de rebre un exemplar de cadascuna, i estudiarà, si es considera interessant, l’edició o el desenvolupament dels projectes iniciats.

La Fundació es reserva el dret d’exposició, edició i difusió de l’obra produïda.

Si, per motius justificats, l’artista guardonat no pot gaudir de la beca l’any que li ha estat concedida, podrà fer-ho l’any següent com a màxim.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s hauran de complir el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic denominat “Ideari artístic” del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades.

Proteccio-de-dades

protecci-de-dades.pdf
Descàrrega

Fulletó Premis i beques 2022

cat_premis-i-beques-2022-1.pdf
Descàrrega