Beques

2 Beques per participar als cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza anualment a l’estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 1.500 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc. La programació dels cursos es publicarà a partir del mes d’abril a www.miromallorca.com.

Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ

Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i adjuntar a traves de la pàgina web de la Fundació, www.miromallorca.com,  la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
  • Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
  • Currículum del participant. Se’n podrà sol·licitar acreditació.
  • Carta de motivació on s’ha d’indicar el motiu de l’opció elegida.
  •  Dossier explicatiu dels projectes artístics més rellevants realitzats, amb un màxim de 10 fotografies i 20 folis

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès. És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació. Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

 

PRESENTACIÓ I ENTREGA

El termini per poder-se inscriure a la convocatòria de tots els projectes expira el 15 de setembre de 2020. Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com. El jurat pot declarar deserta la categoria. El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i a diversos mitjans de comunicació. El dictamen s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS

Als guardonats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50% restant, en iniciar-se el curs. A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país. El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca. En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a retornar l’import entregat.

EXECUCIÓ

En funció de la programació de la Fundació Miró Mallorca es determinaran les dates concretes per a realitzar el curs. La programació dels cursos es publicarà al web de la Fundació, i pot estar subjecta a canvis aliens a la institució. Si l’artista guardonat no pot assistir a un curs l’any següent de la concessió de la beca per motius justificats, es podrà ajornar un any més com a màxim.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: És obligatori introduir almenys una entrada/post relativa a el projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” de la pàgina web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i contrasenya a cada guanyador/a amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, en el seu cas, infomar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Formulari d’inscripció als Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020