Beques

2 beques de residència, formació i participació a la Casa de Velázquez de Madrid

2 BEQUES DE RESIDÈNCIA, FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ A LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID
Dotada amb 3.000 €, per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.
La Casa de Velázquez proporciona l’allotjament a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

Cal presentar un projecte artístic a desenvolupar a la Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos des d’aquesta publicació.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i adjuntar a traves de la pàgina web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
  • Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
  • Currículum de l’autor o els autors. Se’n podrà sol·licitar acreditació.
  • Projecte, proposta o memòria en què s’indiqui el motiu de l’opció elegida i les dates preferides, a més d’un dossier explicatiu del projecte i un màxim de 10 fotografies que mostrin la trajectòria artística del candidat (aquest document ha de tenir un màxim de 20 folis).
  • Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per poder-se inscriure a la convocatòria de tots els projectes expira el 15 de setembre de 2020.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de la beca convocada, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar deserta la categoria.

El jurat té plena capacitat i poder per a interpretar aquestes bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web, com també en diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS
Als becats, se’ls abonarà el 50% de la beca en el moment en què es concedeixi i, el 50% restant, en iniciar-se l’estada.

A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar, a tota exposició i difusió pública del material creat, que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca.

En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat haurà de tornar l’import entregat.

EXECUCIÓ
En funció de la programació de La Casa de Velázquez o The Slade, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir que es comuniqui la concessió de la beca.

Per motius de programació interna de les institucions, els terminis d’execució podran variar, si les dues parts hi estan d’acord.

El guardonat pot presentar una sol•licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

En el termini d’un mes a partir de la data d’acabament de l’estada, la persona guardonada haurà de entregar una memòria completa del projecte realitzat, amb una carta en què el director del centre o la persona responsable avaluï el treball efectuat.

Si l’artista realitza estampacions, la Fundació n’haurà de rebre un exemplar de cadascuna, i estudiarà, si es considera interessant, l’edició o el desenvolupament dels projectes iniciats.

La Fundació es reserva el dret d’exposició, edició i difusió de l’obra produïda.

Si, per motius justificats, l’artista guardonat no pot gaudir de la beca l’any que li ha estat concedida, podrà fer-ho l’any següent com a màxim.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa a el projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” de la pàgina web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i contrasenya a cada guanyador/a amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com
En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, en el seu cas, infomar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Més informació del centre artístic: Casa de Veláquez