Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Construció d’una rampa-passarel·la de formigó als jardins de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (2022-02)

Publicat el 31 agost 2022

Construcció d’una rampa – passarel·la de formigó que connecta la terrassa de la cafeteria amb el jardí de la Fundació. 

FORMALITZACIÓ (Publicat 25/11/2022)

El contracte s’ha formalitzat en data 2/11/2022.

 

ADJUDICACIÓ (Publicat 22/09/2022)

Es resol adjudicar el contracte menor de construcció d’una rampa-passarel·la de formigó en els jardins de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2022-02) a l’empresa HORMI·STAMP, per un import de 5.257,40 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.104,05 €, la qual cosa fa un preu total de 6.361,45 €, amb el compromís de realitzar l’obra en un termini d’execució de dues setmanes, a partir de que es notifiqui l’adjudicació.

adjudicació

adjudicaci.pdf
Descàrrega

informe-justificatiu

informe-justificatiu.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 31/08/2022)

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i les mostres de color i disseny de la rampa a executar, s’han de presentar presencialment amb sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de setembre de 2022, a la seu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,  direcció Carrer Saridakis, 29 07015 – Palma, Illes Balears, a l’atenció del departament d’Administració.

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: obra

Memòria justificativa

1.-memria-justificativa.pdf
Descàrrega

Model declaració responsable

2.-model-declaraci-responsable.docx
Descàrrega

Model DACI

3.-model-daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En complimient d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *