Perfil contractant

Contacte

Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102

Benvinguts al Perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. D’acord amb l’article 63 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’introdueix aquesta secció on es facilita l’accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació d’aquest organisme, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

La Fundació publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.


Contractes menors

Complint amb l’Art. 63.4 de la Llei 9/2017, la informació relativa als contractes menors es troba publicada en els extractes d’acta de les sessions mensuals de la Comissió de Govern.


Contractes majors - licitacions en curs


Contractes majors - licitacions adjudicades