Perfil contractant

Contacte

Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
info@miromallorca.com

Benvinguts al Perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Amb l’objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació municipal, i d’acord amb l’article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’introdueix aquesta secció on es facilita l’accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació d’aquest organisme, fundació pública municipal de l’Ajuntament de Palma , inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Entitat
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Òrgan de contractació
Comissió de Govern

Dependència que tramita els expedients
Dept. Administració


Contractes menors


Contractes majors - licitacions en curs


Contractes majors - licitacions adjudicades