Convocatòries

CONTRACTE MENOR: Reedició dels fulletons de l’exposició actual “El Miró de Son Boter” (2023-02)

Publicat el 31 març 2023

FORMALITZACIÓ (Publicat 31/05/2023)

El contracte s’ha formalitzat en data 30/04/2023.


ADJUDICACIÓ (Publicat 17/04/2023)

Es resol adjudicar el contracte menor de reedició dels fulletons de l’exposició actual “El Miró de Son Boter” (exp. 2023-02), a IMPRENTA BAHIA, SL, per un import de 11.493,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.413,53 €, fent un preu total de 13.906,53 €.

El termini d’execució finalitza el dia 5 de maig de 2023 i comença a partir de que es notifiqui l’adjudicació.

informe-adjudicaci-subm-o-ss

report_4.-informe-adjudicaci-subm-o-ss.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (Publicat 31/03/2023)

La present memòria té per objecte la reedició dels fulletons de l’exposició actual “El Miró de Son Boter”. (expedient 2023-02).

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 14 d’abril de 2023, a la següent adreça de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: serveis / subministraments

Memòria justificativa 2023-02

report_1.1.-model-memria-justificativa-v2.pdf
Descàrrega

2.-model-declaraci-responsable

2.-model-declaraci-responsable.docx
Descàrrega

3.-model-daci

3.-model-daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *