Convocatòries

CONTRACTE MENOR: Servei de fotografies del fons d’obra gràfica de Joan Miró (Exp. 2023-04)

Publicat el 14 setembre 2023

FORMALITZACIÓ (Publicat 10/06/24)

El contracte s’ha formalitzat en data 01/06/24.


ADJUDICACIÓ (Publicat 29/09/2023)

Es resol adjudicar el contracte menor del servei de fotografies del fons d’obra gràfica de Joan Miró que pertany a la Fundació Miró Mallorca (exp. 2023-04), a DAVID BONET ENSENYAT, per un import de 10.880,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.284,80 €, fent un preu total de 13.164,80 €.

El termini d’execució serà de sis mesos, a partir que es notifiqui l’adjudicació.

L’adjudicatari ha d’estar en disposició de realitzar el servei al més aviat possible i complint les següents condicions:

Data prevista d’inici: 2 d’octubre de 2023

Data prevista límit d’entrega: 2 d’abril de 2024


ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 14/09/2023)

La present memòria té per objecte descriure els requisits d’un contracte per a fotografiar amb alta qualitat el fons d’obra gràfica de Joan Miró de la col·lecció estable de la Fundació Miró Mallorca.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 22 de setembre de 2023 a les següents direccions de correu electrònic: enric.juncosa@miromallorca.com i amanda.carnicero@miromallorca.com.

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: serveis / subministraments

Memòria justificativa

memoriaexp2023-04.pdf
Descàrrega

Annex: detall obres

report_annex-detall-obres-de-la-memoria-justificativa-contracte-menor-fotografies-obra-grafica.pdf
Descàrrega

Model declaració responsable

2.-model-declaraci-responsable.docx
Descàrrega

Model DACI

3.-model-daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *