Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Subministrament i instal·lació del sistema d’alarmes a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (EXP. 2022-04)

Publicat el 7 novembre 2022

ADJUDICACIÓ (Publicat 24/11/2022)

Es resol adjudicar el contracte menor de subministrament i instal·lació de sistema d’alarmes a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2022-04), a l’entitat TRANSPORTES BLINDADOS, SA, per un import de 8.973,58 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.884,45 €, fent un preu total de 10.858,03 €, amb el compromís de realitzar el subministrament/servei en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la notificació de l’adjudicació.

adjudicacio2022-04

adjudicacio2022-04.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 7/11/2022)

La present memòria té per objecte definir les condicions tècniques segons les quals s’ha de realitzar l’execució de la instal·lació del nou sistema d’alarmes en els edificis de Son Boter (amb dependències annexes: casa de l’estimo, taller de gravat i taller de litografia) i el Taller Sert de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 18 de novembre de 2022, a la següent adreça de correu electrònic: peremanel.mulet@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: subministrament / serveis

MemoriaJustificativa2022-04

report_1.-memoria-justificativa.pdf
Descàrrega

DeclaracioResponsable

2.-declaracin-responsable.docx
Descàrrega

DACI

3.-daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En complimient d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *