Convocatòries

Exp. 2017-03 Servei d’assistència i atenció al visitant

Publicat el 16 juny 2017

Data d’inserció al perfil del contractant: 9/1/18. FORMALITZACIÓ.

El dia 1 de desembre de 2017 es va formalitzar el contracte de servei d’assistència i atenció al visitant amb l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 20/11/17. ADJUDICACIÓ

L’òrgan de contractació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca va acordar en Comissió de Govern de dia 3 de novembre de 2017 adjudicar el contracte a l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES SA, una vegada rebuda correctament i dins el termini establert la documentació que s’especifica al punt IV del plec de clàusules administratives particulars (segons el que es disposa al punt IV dels plecs i a l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Rebuda la documentació per part de l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES SA, s’ha comprovat que se’ns ha enviat tota la documentació requerida correctament i dins el termini establert.

Per tant, s’adjudica el contracte del servei d’assistència i atenció al visitant de les instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp.2017-03) a l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES SA.

Data d’inserció al perfil del contractant: 10/10/17. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

La Mesa de contractació, a la seva reunió d’ahir, ha revisat la documentació que esmenava les deficiències existents a la documentació administrativa (sobre A), y ha admès tots els licitadors. A continuació, ha procedit a l’apertura del sobre C i ha valorat, segons els criteris establerts a les bases, la puntuació dels licitadors, amb el següent resultat:

1. ACCIONA SERVICES (100 punts)
2. HEXEL BALEAR DE MARKETING (96,30 punts)
3. ATESE (77,09 punts)

EULEN ha estat exclosa del concurs per presentar una oferta que supera l’import màxim de licitació.

S’adjunt el quadre resum del càlcul de les puntuacions.

La Mesa de contractació proposa a l’organ de contractació (Comissió de Govern) l’adjudicació del concurs a ACCIONA SERVICES per haver obtingut la major puntuació. L’empresa proposada, si escau, haurà de presentar la documentació prevista als plecs i constituir la garantía abans de la firma del contracte.

Data d’inserció al perfil del contractant: 8/08/2017

Convocatòria del concurs per al Servei d’atenció i assistència al visitant de la Miró Mallorca Fundació. Queda obert el termini per a presentació d’ofertes segons els plecs que s’adjunten, aprovats per la Comissió de Govern.

Lloc de presentació d’ofertes (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Miró Mallorca Fundació
Departament d’Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç al BOIB (versió pdf)
Enllaç al BOIB (versió html)
Anunci al BOE (pdf)

Data d’inserció al perfil del contractant: 6/06/2017

Fe d’errates: Als plecs de clàusules administratives, es fa referència als articles 113 i 114 de la Llei 30/92, quan s’hauria de referir als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. S’adjunta Annex V.

Data d’inserció al perfil del contractant: 23/05/2017

La Comissió de Govern en sessió de 5 de maig de 2017 resolgué l’inici d’un expedient de contractació del servei d’atenció i assistència al visitant de la Miró Mallorca Fundació.

L’expedient pot ser consultat al departament d’administració de la Miró Mallorca Fundació (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Annex V (Correcció)

D_713_1.pdf
Descàrrega

Plecs de clàusules administratives

D_7081.pdf
Descàrrega

Plecs de clàusules tècniques

D_7091.pdf
Descàrrega

Quadre Annex

D_7101.pdf
Descàrrega

Anunci al DOUE

D_7071.pdf
Descàrrega
* * *