Convocatòries

Exp. 2017-02 Servei de jardineria

Publicat el 16 juny 2017

Data d’inserció al perfil del contractant: 13/9/17
CONTRACTACIÓ

El dia 21/08/2017 es va formalitzar el contracte del servei de jardineria de les instal·lacions de la Miró Mallorca Fundació amb l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL.

Data d’inserció al perfil del contractant: 25/7/17
ADJUDICACIÓ

L’òrgan de contractació de la Miró Mallorca Fundació va acordar en Comissió de Govern de dia 7 de juliol de 2017 adjudicar el contracte a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL, una vegada rebuda correctament i dins el termini establert la documentació que s’especifica a les clàusules 19 i 20 del plec de clàusules administratives particulars (segons el que es disposa al punt 18 dels plecs i a l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Rebuda la documentació per part de l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL, s’ha comprovat que se’ns ha enviat tota la documentació requerida correctament i dins el termini establert.

Per tant, s’adjudica el contracte del servei de jardineria de les instal·lacions de la Miró Mallorca Fundació (exp.2017-02) a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL.

Data d’inserció al perfil del contractant: 7/7/2017

La Mesa de Contractació, en sessió de dia 08 de juny de 2017, va revisar la documentació que esmenava les deficiències existents a la documentació administrativa (sobre A) i va admetre tots els licitadors. A continuació va procedir a l’obertura del sobre C i es va valorar la puntuació dels licitadors segons els criteris establerts a les bases, amb el següent resultat:

1. JARCCO, DESARROLLO SOSTENIBLE 80,00 punts
2. SIFU BALEARS 71,61 punts
3. AMADIP ESMENT 62,80 punts
4. MELCHOR MASCARÓ 52,46 punts
5. NARTHA SERVEIS 28,10 punts

Atès que l’oferta puntuada en primer lloc, JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE, presentava possibles valors anormals o desproporcionats d’acord amb la clàusula K del quadre de característiques del contracte i l’art. 85.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la Mesa va acordar sol•licitar a JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE que justifiques la valoració de l’oferta presentada.

Una vegada superats els tràmits pertinents, la Mesa de Contractació, reunida el dia 29 de juny de 2017, va proposar a la Comissió de Govern de la Miró Mallorca Fundació excloure al licitador JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE de la classificació i va proposar l’adjudicació del contracte a favor del següent licitador amb major puntuació (71,61 punts): SIFU BALEARS, SL.

La Comissió de Govern de la Miró Mallorca Fundació, com òrgan de contractació, ha aprovat en sessió de 7 de juliol de 2017 excloure a l’empresa JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE de la classificació i ha aprovat la proposta d’adjudicació plantejada per la Mesa de Contractació a favor de la empresa SIFU, SL. L’empresa proposada, si escau, haurà de presentar la documentació prevista als plecs i constituir la garantía abans de la firma del contracte.

Data d’inserció al perfil del contractant: 1/6/2017

La Mesa de contractació de la Miró Mallorca Fundació, reunida el dia d’avui, ha procedit a l’apertura del sobre A (documentació administrativa) dels licitadors presentats dins termini:

1) NARTHA SERVEIS
2) AMADIP ESMENT
3) MELCHOR MASCARÓ
4) JARCCO, DESARROLLO SOSTENIBLE
5) SIFU BALEARS

i ha acordat procedir a l’apertura del sobre C (valoració de criteris segons xifres o fórmules) en sessió pública el proper dijous 8 de juny de 2017 a les 10:00 a la regidoria de cultura de l’ajuntament de Palma (Can Oms, C. Almudaina 9A, Palma).

Data d’inserció al perfil del contractant: 8/5/2017

Convocatòria del concurs per al Servei de Jardineria de la Miró Mallorca Fundació. Queda obert el termini per a presentació d’ofertes segons els plecs que s’adjunten, aprovats per la Comissió de Govern.

Lloc de presentació d’ofertes (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Miró Mallorca Fundació
Departament d’Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Data límit de presentació: 26/5/2017 a les 14’00 hores

Data d’inserció al perfil del contractant: 18/04/2017

La Comissió de Govern en sessió de 6 d’abril de 2017 resolgué l’inici d’un expedient de contractació del servei de jardineria de la Miró Mallorca Fundació.

L’expedient pot ser consultat al departament d’administració de la Miró Mallorca Fundació (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Plecs de clàusules administratives

D_703.pdf
Descàrrega

Plecs de clàusules tècniques

D_704.pdf
Descàrrega

Quadre annex

D_705.pdf
Descàrrega
* * *