ANUNCI

Publicat dia 22/02/2019

La Comissió de Govern de data 25 de gener de 2019 va acordar aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del subministrament i instal·lació de diversos equips de climatització de l’Espai Cúbic i de l’edifici principal de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert simplificat, un únic criteri d’adjudicació (preu), millor oferta qualitat – preu, i tramitació ordinària, dividit en dos lots, amb un pressupost de licitació de 72.300 € (IVA exclòs).

ENLLAÇ DE L’ANUNCI A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Plecs Administratius exp 2019-02

pcap-2019-02.pdf
Descàrrega

Plecs tècnics exp. 2019-02

ppt-2019-02.pdf
Descàrrega
* * *