Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Adquisició de detectors d’incendis (Exp. 2022-01)

Publicat el 11 abril 2022

CONTRACTE MENOR D'ADQUISICIÓ DE DETECTORS D'INCENDIS PER A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (2022-01)

FORMALITZACIÓ (Publicat 19/07/2022)

El contracte s’ha formalitzat en data 16/06/2022.

ADJUDICACIÓ (Publicat 4/5/2022)

Es resol adjudicar el contracte menor de l’adquisició i instal·lació de detectors d’incendis per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, i la retirada dels antics (exp. 2022-01) a CHUBB IBERIA, SL, per un import de 4.721,24 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 991,46 €, la qual cosa fa un preu total de 5.712,70 €, amb el compromís de realitzar el subministrament dins el termini indicat.

Adjudicació exp. 2022-01

adjudicacio2022-01.pdf
Descàrrega

Adquisició i instal·lació de detectors d’incendis per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, i la retirada dels antics.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 29 d’abril de 2022, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: peremanel.mulet@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: subministrament

licitacio_-2022-01

licitacio_-2022-01.pdf
Descàrrega

declaracio_responsable

declaracio_responsable.pdf
Descàrrega

Protecció de dades

En complimient d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *