Convocatòries

Exp. 2017-01 Servei de neteja

Publicat el 16 juny 2017

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 21/9/2018)

El contracte s’ha formalitzat en data 1/7/2017


Publicat 16/06/17. Adjudicació definitiva

L’òrgan de contractació de la Miró Mallorca Fundació va acordar en Comissió de Govern de dia 2 de juny de 2017 adjudicar el contracte a l’empresa TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SA, una vegada rebuda correctament i dins el termini establert la documentació que s’especifica a les clàusules 19 i 20 del plec de clàusules administratives particulars (segons el que es disposa al punt 18 dels plecs i a l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Rebuda la documentació per part de l’empresa TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SA, s’ha comprovat que se’ns ha enviat tota la documentació requerida correctament i dins el termini establert.

Per tant, s’adjudica el contracte del servei de neteja de les instal·lacions de la Miró Mallorca Fundació (exp.2017-01) a l’empresa TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SA

 

Publicat 4/5/17. Proposta d’adjudicació

La Mesa de contractació, a la seva reunió d’avui, ha revisat la documentació que esmenava les deficiències existents a la documentació administrativa (sobre A), y ha admès tots els licitadors. A continuació, ha procedit a l’apertura del sobre C i ha valorat, segons els criteris establerts a les bases, la puntuació dels licitadors, amb el següent resultat:

1. TRANSLIMP 97,50 punts
2. EULEN 93,62 punts
3. ILUNION 92,87 punts
4. KLE SERVICIOS INT 89,21 punts
5. BALIMSA 87,26 punts
6. AEMA HISPANIA SL 78,07 punts
7. BRILLOSA 71,62 punts

LIMPIEZAS SAYACO ha estat exclosa per presentar una oferta de 186.924,43 €, que supera l’import màxim de licitació.

S’adjunt el quadre resum del càlcul de les puntuacions.

La Mesa de contractació proposa a l’organ de contractació (Comissió de Govern) l’adjudicació del concurs a TRANSLIMP, per haver obtingut la major puntuació. L’empresa proposada, si escau, haurà de presentar la documentació prevista als plecs i constituir la garantía abans de la firma del contracte.

Resumen de las puntuaciones

D_702.pdf
Descàrrega

Publicat 24/4/17

La Mesa de contractació ha examinat les ofertes presentades dins termini, per les següents empreses:

1) LIMPIEZAS SAYACO S.L.
2) EULEN, S.A.
3) BALIMSA
4) BRILLOSA S.L.
5) TRANSLIMP
6) KLE SERVICIOS INT
7) ILUNION
8) AEMA HISPANIA S.L.

Es comunicarà per fax als licitadors que han de subsanar la documentació presentada.

Així mateix, la Mesa de contractació es reunirà novament el proper dijous dia 4 de maig de 2017 a las 9:30 hores a la Regidoria de Cultura (Can Oms, C. Alumdaina, 9A 07001 Palma) per a l’apertura del sobre C. La sessió és pública.

Publicat 30/3/2017

Convocatòria del concurs per al Servei de Neteja de les instal·lacions de la Miró Mallorca Fundació. Queda obert el termini per a presentació d’ofertes segons els plecs que s’adjunten, aprovats per la Comissió de Govern.

Lloc de presentació d’ofertes (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores):
Miró Mallorca Fundació
Departament d’Administració
C. Saridakis, 29
07015 Palma

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Data límit de presentació: 18/4/2017 a les 14’00 hores

Publicat 30/3/2017

La Comissió de Govern en sessió de 3 de març de 2017 resolgué l’inici d’un nou expedient de contractació del servei de neteja amb els mateixos plecs aprovats per la Comissió de Govern de dia 12/12/2016.

L’expedient pot ser consultat al departament d’administració de la Fundación (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Plecs de clàusules administratives

D_691.pdf
Descàrrega

Plecs de clàsules tècniques

D_692.pdf
Descàrrega

Quadre annex

D_693.pdf
Descàrrega

Annex: Dades de subrogació del personal

D_694.pdf
Descàrrega

Annex: plànols

D_695.pdf
Descàrrega
* * *