Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s

Promovent i difonent els valors creatius contemporanis

Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
comunicacio@miromallorca.com

Què són?

La nostra institució concedeix aquests premis des del 1993 . Un fet que ha estat possible al llarg del temps gràcies a la generositat del gran artista universal Joan Miró i especialment a la seva esposa Pilar Juncosa. Ella va saber materialitzar el desig del seu marit, després de la seva mort el 25 de desembre de 1983, creant un centre dinàmic d’irradiació cultural i les infraestructures necessàries per dotar econòmicament els premis i beques que s’entreguen any rere any.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, convoca cada any una nova edició dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s.


Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Edició i/o de Creació Artística

Què són?

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, els Premis Pilar Juncosa & Sotheby’s d’Edició dotat amb 10.000€ i el de Creació Artística dotat amb 20.000 €. Són els dos premis amb major dotació econòmica i com el seu nom indica, es van alternant cada dos anys.

En el primer cas, Premi d’Edició, l’objectiu és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Quant al Premi de Creació Artística, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.


Premi Biennal Pilar Juncosa i Sotheby’s de Creació Artística 2021

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics que, actualment, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

El nostre objectiu és oferir intervencions d’artistes rellevants, deixant constància de la connexió de Joan Miró amb l’ampli espectre de sensibilitats artístiques contemporànies.

La Fundació vol donar suport a l’artista guardonat i promocionar-lo i que aquest es beneficiï del prestigi que l’obra de Joan Miró té al món sencer i del reconeixement internacional que això suposa.

Per això, la Fundació proposa una convocatòria de caràcter biennal per al Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s, que premiarà la producció d’un projecte artístic relacionat amb l’obra seriada o l’art múltiple en totes les seves possibles manifestacions (escultura, ceràmica, vídeo, fotografia, obra gràfica, etc.) i que pugui desenvolupar-se tot o en part als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró de la Fundació.

El jurat estarà integrat per diferents experts en els àmbits de l’obra seriada: una persona designada per Sotheby’s, quatre experts aliens a la institució i tres membres de la Fundació, d’entre els quals la direcció tindrà un vot de qualitat en cas que sigui necessari.

Aquest premi està dotat amb 20.000 € repartits de la següent forma: 6.000 € com a reconeixement per a l’artista, i la resta per a la producció i l’exhibició del projecte, de la manera establerta a l’apartat “pagaments”.

Una vegada finalitzat el projecte, l’artista ha de donar a la Fundació un exemplar complet del treball efectuat i/o una recopilació documental del seu procés i realització, que passarà a formar part del fons artístic de la col•lecció. La Fundació negociarà amb cada artista aquesta donació segons l’obra produïda.

El jurat valorarà les propostes que destaquin per la seva qualitat, capacitat d’experimentació i innovació. També es tindrà en compte la claredat expositiva en la resolució del projecte i la viabilitat econòmica en la producció i la conservació de l’obra.

Bases de participació

Documentació:

Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i presentar, adjunta, a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

 • Sol.licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol•licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
 • Fotocòpia del DNI, el passaport o la carta de nacionalitat de cada participant.
 • Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol•licitar acreditació si resulten guardonats.
 • Dossier explicatiu del projecte (màxim de 10 folis DIN A4), en què se’n detallin l’objecte, les característiques, l’interès i el propòsit final. També es tindrà en compte la concreció dels treballs i el procés que s’ha de seguir, així com un estudi i un pressupost al més aproximat possible dels materials, els estris i la maquinària necessaris per al projecte.
 • Sinopsi de 10 línies, com a màxim.
 • La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol.licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol.licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria. Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació. Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

Presentació i lliurament

El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira el 30 de juliol de 2021. Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

Jurat

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com. El jurat pot declarar desert el Premi i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents Bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel•lable.

Pagaments

La dotació de 20.000 € es repartirà de la següent manera:

 • Es lliuraran 6.000 € bruts en el moment de la concessió del Premi. S’utilitzaran els 14.000 € restants per a les despeses de la producció i l’exhibició de l’obra (materials per a l’edició, execució, exposició, etc.).
  La custòdia, el control i la gestió d’aquests 14.000 € destinats a la producció i l’exhibició del projecte seran a càrrec exclusiu de la Fundació. Totes les despeses necessàries per a la producció i l’exhibició del projecte han de ser aprovades per la Fundació, i totes les factures justificatives d’aquestes han d’anar a nom seu. En cas contrari, la Fundació no assumirà cap despesa.
 • A la dotació econòmica de 6.000 €, s’aplicarà el tipus de retenció establerta per a cada país.
 • El beneficiari es compromet a fer constar a qualsevol publicació i/o difusió pública del treball o material creat que ha rebut el suport de la Fundació.
 • En cas d’incompliment de l’objectiu del premi, el guardonat estarà obligat a retornar l’import entregat per la Fundació.

Execució del projecte

 • En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació de la concessió del Premi.
 • El guardonat pot presentar una sol.licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual depèn sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.
 • La temporalització, la materialització i la realització del projecte; les condicions i els mitjans utilitzats, i l’horari de treball s’han d’especificar prèviament, d’acord amb la disponibilitat de l’artista i la programació dels tallers de la Fundació en el període de l’any següent a la comunicació del Premi.
 • El guardonat ha de ser autònom en el treball que s’ha de desenvolupar. La Fundació ha d’aportar a la realització del projecte les infraestructures disponibles, el material bàsic per a la seva execució i el seguiment per part de l’equip tècnic.
 • La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte.
 • Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: és obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o el treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” del web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i una contrasenya a cada guanyador/ra amb aquesta finalitat.

Protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Adreça postal: c. de Saridakis, 29. 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420. Adreça electrònica: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, si s’escau, informar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel•lació. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què hi existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si, a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, tractam les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir-hi, rectificar les inexactes o demanar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

premis-i-beques-2021

premis-i-beques-2021.pdf
3 MB
Descàrrega


Beques Pilar Juncosa