Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s

Promovent i difonent els valors creatius contemporanis

Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby's

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
comunicacio@miromallorca.com

Què són?

La nostra institució concedeix aquests premis des del 1993 . Un fet que ha estat possible al llarg del temps gràcies a la generositat del gran artista universal Joan Miró i especialment a la seva esposa Pilar Juncosa. Ella va saber materialitzar el desig del seu marit, després de la seva mort el 25 de desembre de 1983, creant un centre dinàmic d’irradiació cultural i les infraestructures necessàries per dotar econòmicament els premis i beques que s’entreguen any rere any.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, convoca cada any una nova edició dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s.

Fulletó Premis i beques 2022

cat_premis-i-beques-2022-1.pdf
Descàrrega

Joan Miró i Pilar Juncosa

© Óscar Pipkin

Premis Biennals Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Edició i/o de Creació Artística

Què són?

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, els Premis Pilar Juncosa & Sotheby’s d’Edició dotat amb 10.000 € i el de Creació Artística dotat amb 20.000 €. Són els dos premis amb major dotació econòmica i com el seu nom indica, es van alternant cada dos anys.

En el primer cas, Premi d’Edició, l’objectiu és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Quant al Premi de Creació Artística, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics i que, en l’actualitat, constitueixen un dels trets distintius de la institució.


L'artista Juan Escudero, Premi d'Edició 2020

PREMI BIENNAL PILAR JUNCOSA D’EDICIÓ 2022

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició, el qual es dota amb 10.000 €.

L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc.

La convocatòria vol potenciar tant l’artista guanyador com els Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró, situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per a aprofitar-ne l’ús com a tallers artístics i que, avui, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Rosell Meseguer, Premi d'Edició Pilar Juncosa & Sotheby's 2018

DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar a la convocatòria és imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic. Cal presentar-hi, adjunta, i enviar-ho a través del web de la Fundació, www.miromallorca.com, la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les Bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic.

En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.

b) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.

c) Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten guardonats.

d) Memòria explicativa del projecte d’edició (màxim, 5 folis) en què se n’exposin les característiques o l’interès, els precedents i les raons de la seva elecció, la concreció de les tasques i el procediment que s’hi seguirà, i que inclogui un estudi aproximat dels materials, els estris i la maquinària necessaris.

e) Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.
Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació.

Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA
El termini per a inscriure’s a la convocatòria de tots els projectes expira l’1 d’agost de 2022. Formulari d’inscripció.

Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT
La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del Premi Pilar Juncosa d’Edició i de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com.

El jurat pot declarar desert el Premi i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents Bases.

La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats es publicaran al seu web i en diversos mitjans de comunicació.

El veredicte s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

Imatge d'un dels jurats dels Premis Pilar Juncosa & Sotheby's al Taller Sert

PAGAMENTS
La dotació de 10.000 € es repartirà de la següent manera:
Es lliuraran 3.000 € bruts en el moment de la concessió del premi.
S’utilitzaran els 7.000 € restants per a les despeses de l’edició del projecte seleccionat. En el cas d’existir un excedent es podrà utilitzar per a una exposició, si n’hi ha.

La custòdia, el control i la gestió d’aquests 7.000 € destinats a la producció del projecte són a càrrec exclusiu de la Fundació.

Totes les despeses necessàries per a la producció i l’exposició, si s’escau, del projecte han de ser aprovades per la Fundació, i totes les factures justificatives d’aquestes han d’anar a nom d’aquesta. En cas contrari, la Fundació no assumeix cap despesa.

A la dotació econòmica de 3.000 €, s’aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball o el material creat que ha rebut el suport de la Fundació.

En cas d’incompliment de l’objectiu del Premi, el guardonat està obligat a tornar-ne l’import.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades al nostre web, https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Proteccio-de-dades

protecci-de-dades.pdf
Descàrrega

Beques Pilar Juncosa