Perfil del contractant

Contacte

Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20

Benvinguts al Perfil del contractant de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. D’acord amb l’article 63 de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’introdueix aquesta secció on es facilita l’accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació d’aquest organisme, inclosos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d’ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

La Fundació publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.


Contractes menors

Complint amb l’Art. 63.4 de la Llei 9/2017, la informació relativa als contractes menors es troba publicada en els extractes d’acta de les sessions mensuals de la Comissió de Govern.

Exercici 2023

Exercici 2022

Exercici 2021

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018


Contractes majors

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017