Llei de Transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

L’obligació de transparència informativa derivada d’aquesta llei, aplicable a òrgans públics, és que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (d’ara endavant la Fundació) ha de publicar de manera periòdica i actualitzada en la seva pàgina web la seguent informació institucional i econòmica:

Informació institucional

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca és una fundació pública, subjecta a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El seu domicili social és al Carrer Saridakis, 29 07015 de Palma.

La Fundació es constituí  l’any 1981, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Pilar Juncosa i Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants del Govern de les Illes Balears, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Palma, així com del món artístic i empresarial.

Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis, a excepció del director que percep la seva retribució com a personal d’alta direcció.

Estatuts vigents de la FPJMIRO

EstatutsFPJMIRO.pdf
Descàrrega

Modificació Estatuts Art. 15bis

modificacioestatutsart15b.pdf
Descàrrega

Conveni Col·lectiu Personal Laboral

boib-cc-fundaci.pdf
Descàrrega