Actualitat, Convocatòries

Beca Pilar Juncosa d’Investigació sobre Miró i el seu context artístic i cultural

Publicat el 15 juny 2020

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotada amb 5.000 €.

BASES DE PARTICIPACIÓ

 DOCUMENTACIÓ

Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i adjuntar a traves de la pàgina web de la Fundació, www.miromallorca.com,  la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants. Es valorarà acreditar la relació amb algun grup d’investigació vinculat a una universitat o a algun centre d’investigació i/o una carta de presentació del candidat per part d’un investigador de mèrit reconegut o d’una persona amb prestigi a l’àmbit acadèmic o museístic.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
  • Currículum de l’autor o els autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació si resulten guardonats.
  • Projecte, proposta o memòria explicativa del projecte en què s’exposin el tema, l’interès i els motius de la investigació; els objectius, el cronograma de les fases d’execució i les fonts museogràfiques, documentals i bibliogràfiques que hom preveu consultar. El document pot tenir un màxim de 20 folis.
  • Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès.

És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.

Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació. Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA

El termini per poder-se inscriure a la convocatòria de tots els projectes expira el 15 de setembre de 2020. Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió de les beques convocades, el qual es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com. El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents Bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El dictamen s’anunciarà el mes d’octubre, amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

 

PAGAMENTS

S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50% restant per a la seva execució, un cop finalitzada la investigació i després de la revisió per part del tutor. Si el dictamen és desfavorable, no s’efectuarà el segon pagament del premi. A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció establerta per a cada país.

El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca. En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat està obligat a tornar l’import entregat. 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir de la comunicació de la concessió de la beca.

El guardonat en pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució. La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret de publicació, edició i difusió del treball de l’autor.

Una vegada seleccionat, l’autor ha de presentar un informe quadrimestral en format Word que expliqui amb exactitud el desenvolupament de la investigació, com també qualsevol modificació respecte del projecte presentat inicialment.

L’assaig definitiu ha de suposar una autèntica contribució al coneixement de Joan Miró o del seu context artístic i cultural, i ha d’estar fonamentat, redactat i presentat de forma acadèmica. La memòria, juntament amb el projecte, passarà a formar part dels arxius de la Fundació.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: És obligatori introduir almenys una entrada/post relativa a el projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” de la pàgina web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i contrasenya a cada guanyador/a amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, en el seu cas, infomar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Formulari d’inscripció als Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020

* * *