Convocatòries

CONTRACTE MENOR: Comissariat de la primera exposició del cicle d’exposicions de llarga duració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2022-06)

Publicat el 9 desembre 2022

ADJUDICACIÓ (Publicat 11/01/2023)

Es resol adjudicar el contracte menor del servei del comissariat de la primera exposició del cicle d’exposicions de llarga durada de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2022-06), a ENRIQUE JUNCOSA CIRER, per un import de 10.000 €, al qual li correspon per IVA la quantitat 2.100 € i una retenció de 1.500 €, fent un preu total de 10.600 €, amb el compromís de realitzar el servei en el termini màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de l’adjudicació.

Informe adjudicació

report_4.-informe-adjudicacin-subm-o-ss.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (publicat 9/12/2022)

La present memòria té per objecte la contractació del comissariat de la primera exposició del cicle d’exposicions de llarga duració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2022-06).

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), s’han de presentar, abans de les 14 hores del dia 16 de desembre de 2022, a la següent adreça de correu electrònic: ainamaria.duran@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors

Tipus de contracte: subministrament / serveis

Memòria justificativa exp. 2022-06

report_1.-memria-justificativa.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

2.-declaracin-responsable.docx
Descàrrega

DACI

3.-daci.docx
Descàrrega

Protecció de dades

En compliment d’allò disposat al Reglament Europeu de Protección de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa que és la responsable del tractament de les dades personales que figuren en la presente oferta.

La finalitat del tractament consisteix en el complimient d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no cedirà les seves dades personals a tercers llevat d’obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions indivitualitzades mitjançant comunicació a dpd@miromallorca.com

* * *