Beques

Beca Pilar Juncosa a un projecte d’Educació Artística

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada amb 4.000 €.

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
educacio@miromallorca.com

El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació.

El projecte es realitzarà a la Fundació.

BASES DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENTACIÓ

Per a poder participar a la convocatòria és absolutament imprescindible emplenar el formulari d’inscripció electrònic i adjuntar a traves de la pàgina web de la Fundació, www.miromallorca.com,  la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació i acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, amb el formulari d’inscripció electrònic. En cas de sol·licitud d’un grup, cal presentar el DNI de tots els participants.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat de cada participant.
  • Currículum de l’autor o autors (màxim, 3 folis). Se’n podrà sol·licitar acreditació.
  • Un projecte, proposta o memòria en què s’han d’argumentar els fonaments, els objectius, els continguts, la metodologia, el públic objectiu, el cronograma previst, els terminis d’execució i el sistema d’avaluació, com també una previsió de pressupost. El document ha de tenir un màxim de 20 folis.
  • Sinopsi de 10 línies, com a màxim.

La documentació esmentada s’ha de redactar en català, castellà o anglès. És important entregar tota la documentació sol·licitada en el termini de presentació. En cas contrari, el sol·licitant quedarà automàticament exclòs de la convocatòria.  Si es presenten projectes en què falti documentació exigida, només s’acceptaran els que s’esmenin dins el termini de presentació. Qualsevol participant pot optar a més d’una beca. En aquest cas, ha de presentar la documentació completa per a la beca a què es presenti.

PRESENTACIÓ I ENTREGA

El termini per poder-se inscriure a la convocatòria de tots els projectes expira el 15 de setembre de 2020. Una vegada registrat el projecte, el participant en rebrà el número de registre per correu electrònic.

JURAT

La Fundació Miró Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió del premi i les beques convocats, que es publicarà al web de la Fundació, www.miromallorca.com. El jurat pot declarar deserta la beca i té plena capacitat i poder per a interpretar les presents bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per correu electrònic només als guanyadors, i els resultats seran publicats al seu web i en diversos mitjans de comunicació. El dictamen s’anunciarà el mes d’octubre amb motiu de l’onomàstica de Pilar Juncosa, i serà inapel·lable.

PAGAMENTS

S’abonarà el 50% de la beca en el moment de la concessió. L’any següent es pagarà el 50% restant, en finalitzar l’execució del projecte. A l’import econòmic, se li aplicarà el tipus de retenció que estableixi cada país. El beneficiari es compromet a fer constar a tota publicació i/o difusió pública del treball obtingut que ha rebut el suport de la Fundació Miró Mallorca. En cas d’incompliment de l’objectiu de la beca, el guardonat estarà obligat a retornar l’import entregat per la Fundació.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

En funció de la programació de la Fundació es determinaran les dates concretes per a dur a terme el projecte guardonat, preferiblement dins el termini d’un any a partir que es comuniqui la concessió del premi o la beca. Per motius de programació interna els terminis d’execució poden variar, sempre que les dues parts hi estiguin d’acord.

El guardonat pot presentar una sol·licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució. La Fundació Miró Mallorca es reserva el dret d’exposició, edició i difusió del projecte. En el termini d’un mes a partir de la data de finalització del projecte, la persona guardonada haurà d’entregar una memòria completa del treball realitzat.

Amb l’objectiu d’exhibir, divulgar, promocionar i informar sobre els treballs premiats en les diferents categories, tots els artistes que obtinguin algun dels guardons circumscrits a la convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, hauran de complir amb el següent requisit: És obligatori introduir almenys una entrada/post relativa al projecte i/o treball guardonat en l’apartat específic per a això denominat “Ideari artístic” de la pàgina web de la Fundació Miró Mallorca. Des del Departament de Comunicació i Màrqueting de la Fundació es facilitarà un usuari i contrasenya a cada guanyador/a amb aquesta finalitat.

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF: G57753915 Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma – Illes Balears Telèfon: 971701420 Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de gestionar les candidatures dels premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby’s, el seu pagament i, en el seu cas, infomar-vos de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació. Les dades no es cediran a tercers llevat dels casos en que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Podeu consultar la nostra política de protecció de dades a la nostra web https://miromallorca.com/avis-legal/#protecciodades

Formulari d’inscripció als Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020