Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Reconstrucció del mur de Son Boter (Exp. 2020-01)

Publicat el 23 abril 2020

FORMALITZACIÓ (Publicat 12/01/2020)

El contracte s’ha formalitzat en data 09/06/2020

ADJUDICACIÓ (Publicat 4/5/2020)

S’han presentat les ofertes següents:

  • BARTOMEU CLOQUELL GOMILA: 19800,00 € + IVA (4158,00 €) = 23958,00 €.

Es resol adjudicar el contracte menor de reconstrucció del mur de Son Boter a BARTOMEU CLOQUELL GOMILA, per un import de 19800,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 4158,00 €, la qual cosa fa un preu total de 23958,00 €, amb el compromís de realitzar el servei dins el termini indicat.

Adjudicació 2020-01

adjudicacio_2020-01.pdf
Descàrrega

Adjudicació (Publicat 4/5/2020)

S’han presentat les ofertes següents:

  • BARTOMEU CLOQUELL GOMILA: 19.800,00 € + IVA (4.158,00 €) = 23.958,00 €.

 Es resol adjudicar el contracte menor de reconstrucció del mur de Son Boter a BARTOMEU CLOQUELL GOMILA, per un import de 19.800,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 4.158,00 €, la qual cosa fa un preu total de 23.958,00 €, amb el compromís de realitzar el servei dins el termini indicat..


Anunci (Publicat dia 23/04/2020)

Presentació d’ofertes destinades a la reconstrucció de marge de pedra en sec, tècnica tradicional amb la realització dels reforços necessaris tant estructurals, materials o d’elements arquitectònics.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: les ofertes s’han de presentar a la següent direcció de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

El termini de presentació d’ofertes és de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la licitació al web de la Fundació Miró Mallorca www.miromallorca.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Pressupost de l’oferta signat i segellat, numerat, amb la despesa i l’IVA inclòs. Declaració responsable signada.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: obra

licitacio_2020-01_mur_son_boter

licitacio_2020-01_mur_son_boter.pdf
Descàrrega

declaracio_responsable

declaracio_responsable.pdf
Descàrrega
* * *