Data d’inserció al perfil del contractant: 18/07/2018

El present concurs ha quedat desert, per la qual cosa no procedeix continuar amb l’expedient de contractació 2018/03.

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 28/6/18

ENLLAÇ DE L’ANUNCI A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=hCOsJ6EVizh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 25/6/18

ANUNCI

En data 23/6/18 el butlletí oficial de les Illes Balears va publicar l’anunci de licitació del concurs d’arrendament del bar cafeteria de Miró Mallorca Fundació.

Import màxim de licitació: 4.787,97 € (IVA inclòs)

El termini de presentació de propostes acaba als 15 (QUINZE) dies naturals comptats des de l’endemà del dia de publicació de l’anunci.

Enllaç a l’anunci del BOIB

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 4/6/2018

La Comissió de Govern en sessió de 11 de maig de 2018 va acordar:

  1. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir la contractació d’arrendament del bar-cafeteria de la Miró Mallorca Fundació, mitjançant procediment obert, amb un pressupost de licitació de 4.787,97 € (IVA inclòs) per a tres anys.
  2. Publicar l’anunci de licitació al BOIB, tal i com es preveu al Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’art. 188.3 de la llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

L’expedient es podrà examinar a les oficines de Miró Mallorca Fundació, carrer Saridakis, 29, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en un termini de 10 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, per a que es puguin presentar al·legacions.

(Enllaç a l’anunci del BOIB)

Exp 2018-03 Acta inici Expedient

exp2018-03_acta_inici_expedient.pdf
Descàrrega

Exp 2018-03 Acord Comissió Govern

exp2018-03_acord_comissio_govern.pdf
Descàrrega

Exp 2018-03 Plecs Administratius

exp2018-03_plecs_administratius.pdf
Descàrrega

Exp 2018-03 Plecs Tècnics

exp2018-03_plecs_tecnics.pdf
Descàrrega

exp2018-03_Annex I Plànol

exp2018-03_annexi_planol.jpg
Descàrrega

exp2018-03_Annex II Inventari

exp2018-03_annexii_inventari.pdf
Descàrrega
* * *