Sol·licitud de reportatge fotogràfic i/o filmació

Consentiment exprés per al tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament:

Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: Carrer de Saridakis, 29, 07015 Palma (Illes Balears)
C.I.F. nº: G57753915
Correu electrònic: dpd@miromallorca.com

Amb la signatura o enviament del present formulari consentiu el tractament de les vostres dades per a les finalitats que es detallaran a continuació per part de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.


Filmacions i reportatges fotogràfics / Condicions específiques

1. Aquest formulari s’aplicarà a aquell tipus de reportatges, fotogràfics i/o audiovisuals, que inclouen informació general, de caràcter divulgatiu, sobre la Fundació i/o les seves activitats, així com a les imatges o vídeos proporcionats per la Institució amb els mateixos objectius. Això inclou publicacions en mitjans tradicionals, digitals i/o xarxes socials, i la seva firma suposa l’acceptació de les condicions específiques que es detallen a continuació.

2. Les imatges d’accés lliure tenen un ús exclusiu per difusió i promoció en els mitjans de comunicació, però els drets d’autor correspondran sempre a l’autor o al seu representant legal. La present autorització només és vàlida per a una única publicació i/o emissió del material obtingut, sempre incloent els crèdits corresponents proporcionats per la Fundació Miró Mallorca. Aquests crèdits han d’aparèixer de manera clara i llegible en cada publicació o ús de les imatges i/o vídeos i no poden ser eliminats, alterats ni amagats de cap manera.

3. Aquesta sol·licitud farà referència únicament a les imatges dels edificis que comprenen el patrimoni immoble de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (interior i exterior) i sales de la col·lecció permanent. En cap cas s’entendrà que l’autorització es refereix a la utilització de l’obra de Joan Miró ni a l’obra de les exposicions temporals. Per a reproduir/distribuir en filmacions i/o fotografies l’obra de Joan Miró s’ha de sol·licitar l’autorització de Successió Miró C.B., que és qui ostenta i gestiona els drets de propietat intel·lectual de l’artista, a través de VEGAP (www.vegap.es) quan es tracti de productores espanyoles i ADAGP (www.adagp.fr) quan es tracti de productores internacionals.

4. En el cas de realitzar fotografia total o parcial d’obra de l’artista, s’haurà de comptar expressament amb l’autorització escrita de Successió Miró, C.B., abans de la seva publicació i/o emissió en qualsevol mitjà. Si no és així, estaríeu incomplint el que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i podríeu ser objecte de sanció. Per a sol·licitar la vostra autorització haureu de contactar amb el Departament de Drets d’Autor de Successió Miró a la següent adreça de correu: rights@successiomiro.com. Per a filmar o fotografiar obra d’altres artistes s’haurà de sol·licitar el permís a qui controli o detingui els drets d’autor d’aquests artistes.

5. Tant les obres com el divers material artístic de Joan Miró que es troba als estudis del pintor i al nou edifici de la Fundació, no poden ser manipulats, desemmarcats, desmuntats, separats dels seus suports o netejats, sota cap circumstància, sense l’autorització escrita de la Fundació. En cas de produir-se qualsevol desperfecte o pèrdua, o si succeís algun incident durant la realització del reportatge, s’haurà de notificar urgentment a la Direcció de la Fundació, fent-se càrrec de totes les despeses derivades d’aquest fet la persona, empresa o entitat organitzadora i sol·licitant de l’autorització del reportatge o filmació.

6. Els equips de rodatge o fotografia autoritzats sempre estaran supervisats per personal de la Fundació, normalment per un membre del Departament de Comunicació i Màrqueting / Departament de Col·leccions de la Fundació Miró Mallorca. Si aquest servei es requereix de forma extraordinària, per horari o dies festius, les despeses que puguin derivar-se d’aquesta cobertura aniran a càrrec del sol·licitant autoritzat.

7. Queda especialment prohibida la utilització de qualsevol reproducció de les obres o material artístic de Joan Miró, així com de l’interior o exterior dels edificis que comprenen el patrimoni immoble la Fundació, amb altres fins que els autoritzats per la institució en el present document.

8. S’han de lliurar a la Fundació Miró Mallorca un mínim d’1 exemplar de la publicació, física i/o digital, que inclogui el reportatge sobre la institució, així com un mínim 10 fotografies (en el cas de reportatge fotogràfic) i/o almenys 1 còpia de la filmació ja editada que s’hagi gravat a la Fundació Miró Mallorca en format digital i/o en suport físic.

9. D’altra banda, la signatura del present document permet a la Fundació rebre el material acordat entre les parts, en un termini no superior a 6 mesos. La Fundació Miró Mallorca podrà utilitzar aquest material de manera gratuïta, ja siguin fotografies o vídeo, en qualsevol tipus de suport propi (web, Newsletter, xarxes socials, fulletons, vinils, material per a la premsa, etc.) o en qualsevol article per a la seva posterior venda a la botiga de la Fundació. En cas de sol·licitud de cessió del material per part de tercers, la Fundació Miró Mallorca es compromet a facilitar el contacte dels autors de les obres perquè puguin gestionar el seu ús directament. Aquest material s’ha de lliurar, com s’estableix en el present contracte, o bé a l’atenció del Departament de Comunicació i Màrqueting (roser.salmoral@miromallorca.com / natalia.covas@miromallorca.com) o bé a Biblioteca i Arxiu de la Fundació (biblioteca@miromallorca.com). El lliurament s’ha de fer en un termini màxim de 6 mesos.

10. Es mencionarà i etiquetarà a la Fundació Miró Mallorca (@miromallorca) en totes les publicacions de xarxes socials en les quals s’utilitzin les imatges o vídeos realitzats a la institució i/o proporcionats per aquesta. Això inclou els crèdits corresponents, l’etiqueta d’usuari, la menció de l’usuari en el text descriptiu o al peu de foto i la correcta ubicació de la institució.


Formulari de sol·licitud

    Tots els camps són obligatoris