Contacte

Lloguer d’espais
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
info@miromallorca.com

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 21/9/2018)

El contracte s’ha formalitzat en data 4/6/2018


Data d’inserció al perfil del contractant: 19/03/2018

La Mesa de contractació, el passat dia 5 de març i d’acord amb el previst a l’art. 152.4 del TRLCSP, acordà elevar a l’òrgan de contractació (Comissió de Govern de la Fundació) la proposta de l’adjudicació del contracte a favor del licitador admès amb major puntuació (67,07 punts): SINCRONIZACIÓN TÉCNICA, S.L., per un import total (IVA inclòs) de 67.088,45 €.

Sobre B. Quantificable segons judici de valor Sobre C. Quantificable segons fórmules
Proposta tècnica Oferta econòmica Criteris socials i mediambientals Total
Puntuació màxima 40,00 punts 50,00 punts 10,00 punts 100,00 punts
LA TRAPA 9,00 punts 74.500,00 € 19,46 punts 10,00 punts 38,46 punts
BONFILL 3,00 punts 61.647,18 € 50,00 punts 10,00 punts 63,00 punts
LLABRÉS-FELIU 30,00 punts 74.744,62 € 18,88 punts 10,00 punts 58,88 punts
SIN-TEC 20,00 punts 67.088,45 € 37,07 punts 10,00 punts 67,07 punts

 

La Comissió de Govern de la Fundació, a la seva reunió del passat divendres 16 de març, aprovà la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació, supeditada a la recepció de la documentació requerida. Per tant, es requereix a l’empresa SINCRONIZACIÓN TÉCNICA, S.L. perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia en què rebi el requeriment, presenti la documentació requerida.

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 26/01/2018

La Mesa de contractació, reunida el dia d’avui, acordà admetre els següents licitadors, un cop esmenades les deficiències detectades en la documentació administrativa d’alguns d’ells:

  1. LA TRAPA
  2. BONFILL
  3. LLABRÉS-FELIU
  4. SIN-TEC

La Mesa de contractació acorda nomenar una comissió tècnica que valori les propostes presentades conforme les bases del concurs. Aquesta comissió estarà formada pel Sr. Antoni Sbert Casasayas, Arquitecte Municipal (Àrea delegada d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma), la Sra. Eva Borràs Roig, Arquitecte Tècnic Municipal (Àrea delegada d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma); la Sra. Patricia Juncosa Vecchierini, Conservadora-Cap del Departament de Col·leccions de la FPJM i el Sr. Antoni Forteza Forteza, arquitecte i patró de la FPJM.

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 14/12/2017

Licitació del contracte d’obra de reparació de patologies del Taller Sert de la FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA, segons plecs de condicions aprovats per la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca:

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

Arxiu BC3 del pressupost

Data d’inserció al perfil del contractant: 24/11/2017

La Comissió de Govern en sessió de 7 de juliol de 2017 resolgué l’inici d’un expedient de contractació d’obres de reparació de patologies del taller Sert de la Miró Mallorca Fundació.

L’expedient pot ser consultat al departament d’administració de la Fundació (C. Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Enllaç d’inserció al BOIB(pdf)
Enllaç d’inserció al BOIB(html)

plec-clausules-administratives-reparacio-patologies-taller-sert

plec-clausules-administratives-reparacio-patologies-taller-sert.pdf
Descàrrega

plec-clausules-tecniques-reparacio-patologies-taller-sert

plec-clausules-tecniques-reparacio-patologies-taller-sert.pdf
Descàrrega

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-1

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-1.pdf
Descàrrega

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-2

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-2.pdf
Descàrrega

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-3

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-3.pdf
Descàrrega

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-4

Projecte-reparacio-patologies-taller-sert-4.pdf
Descàrrega
* * *